ഗ്രീസിൽനിന്നൊരാൾ ഇൻഡ്യൻ ഭക്ഷണം രുചിക്കുന്നു<br>Volume 2 | Issue 12 [April 2023]

ഗ്രീസിൽനിന്നൊരാൾ ഇൻഡ്യൻ ഭക്ഷണം രുചിക്കുന്നു
Volume 2 | Issue 12 [April 2023]

തിരിച്ചറിയാനെളുപ്പമല്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ മേശയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിൽ റോളി നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നു നിന്നു. “ഓ, യോഗെട് ഒട്ടും ബാക്കിയില്ല,” അവൾ പറഞ്ഞു. “അതു സാരമില്ല,” ഞാൻ സന്തോഷം... — ജൊവാൻ നെസി
oneating-border
Scroll to Top
  • The views expressed through this site are those of the individual authors writing in their individual capacities only and not those of the owners and/or editors of this website. All liability with respect to actions taken or not taken based on the contents of this site are hereby expressly disclaimed. The content on this posting is provided “as is”; no representations are made that the content is error-free.

    The visitor/reader/contributor of this website acknowledges and agrees that when he/she reads or posts content on this website or views content provided by others, they are doing so at their own discretion and risk, including any reliance on the accuracy or completeness of that content. The visitor/contributor further acknowledges and agrees that the views expressed by them in their content do not necessarily reflect the views of oneating.in, and we do not support or endorse any user content. The visitor/contributor acknowledges that oneating.in has no obligation to pre-screen, monitor, review, or edit any content posted by the visitor/contributor and other users of this Site.

    No content/artwork/image used in this site may be reproduced in any form without obtaining explicit prior permission from the owners of oneating.in.